Lange's Metalmark Butterfly - Apodemia mormo langei